Dialyse

De rolverdeling tussen afdelingshoofd Gertie Brepoels en lean practitioner Bianca Wauben leidt tot vruchtbare resultaten. Ze sluiten goed op elkaar aan en weten alle medewerkers zodanig te prikkelen dat processen inzichtelijk worden. Succesvolle projecten blijken daarbij een breekijzer voor veranderingen te zijn.

 

Dialyse

Project dagindeling

Het eerste grote project op de afdeling Dialyse richtte zich in 2014 op de dagindeling. Het was op een gegeven moment duidelijk dat werkprocessen anders georganiseerd zouden kunnen worden. Er moest iets gebeuren, maar wat?

Het project had een spannende start. Een nieuw afdelingshoofd, de nieuwe lean methodiek en hoge verwachtingen: dat kan de nodige weerstand oproepen. Gelukkig waren er aan het begin direct al 6 enthousiaste medewerkers die wilden meedenken. De rode post-its met knelpunten die tijdens de analysefase zichtbaar werden gaven iedereen een duidelijk signaal: ons gevoel klopt, het is écht tijd voor verandering. Gaandeweg werd de hele afdeling betrokken, de dialyseverpleegkundigen hebben het zelf aan hun collega’s gepresenteerd en er was ruimte voor feedback. 

De nieuwe dagindeling heeft geleid tot het op een andere manier indelen van de werkzaamheden. Daar heeft iedereen baat bij, met name de patiënt. We evalueren nog regelmatig en er is nog wel eens een kleine aanpassing nodig. Het project heeft bijgedrage aan het initiëren van veranderingen en de betrokkenheid van medewerkers hierbij.

Project thuisdialyse

Om te starten met thuisdialyse doorloopt de patiënt een uitgebreid voorbereidingstraject. Van aanmelding tot start duurde dit soms wel 1 jaar. We zijn een project gestart om dit te verkorten. Bij het projectteam zijn twee dialyse verpleegkundigen, twee thuisdialyseverpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werk en de leverancier betrokken. Waar voorheen het proces grotendeels bij één persoon lag, zijn door dit leanproject de taken verdeeld over meerdere medewerkers De eerste praktijk-resultaten zijn positief Gertie Brepoels: ’We hebben daar iets heel moois verwezenlijkt, ik ben trots.’

Cultuur en toekomst

We werken veel vanuit de A3 en evalueren consequent onze projecten. In feite zijn we continue bezig met verbeteren. Het gaat bijna automatisch, het is normaal geworden zo te werken. Medewerkers raken geïnspireerd door het succes van de projecten en komen zelf ook met nieuwe projecten en ideeën. We streven er dan naar dat nieuwe ideeën op de ‘lean manier’ worden opgepakt. In het begin ben je geneigd direct in de oplossing te schieten. Dat hebben we allemaal echt moeten leren: eerst een goede analyse maken: weten wat de knelpunten zijn en waardoor die worden veroorzaakt. Dus eerst weten wat er écht aan ten grondslag ligt en pas daarna gaan bedenken wat de oplossingen zijn. Door het samen te doen, met verpleegkundigen, artsen, leidinggevenden en staf wordt het ook een resultaat van de hele afdeling.

"Energie komt vrij, je creëert verwachtingen. Als je dan niet goed doorpakt, kunnen deelnemers teleurgesteld raken. Weet je de energie te vangen, dan kom je samen verder."

Gertie Brepoels Afdelingshoofd Dialyse

Ook de frisse blik van nieuwe medewerkers wordt gewaardeerd. Ze volgen de Yellow Belt training en krijgen de vraag om een A3 verbeterproject uit te voeren. Daarop komen positieve reacties: ‘fijn dat we hier op deze manier kunnen werken’.

Toekomst

Wij zijn op de afdeling Dialyse ondertussen goed op elkaar ingewerkt. Nu kijken we ook steeds vaker naar afdelingsoverschrijdende processen, bijvoorbeeld naar de ketenzorg waar we deel van uitmaken. Hoe optimaliseren we dat? Dan is het fijn om met elkaar met behulp van dezelfde ziekenhuisbrede methodieken te kunnen verbeteren. 

Daarbij merken we nu dat wanneer er meerdere afdelingen betrokken zijn, het proces taaier kan worden en langer kan duren. Van groot belang is dan het enthousiasme en de ervaring van de betrokken leidinggevenden. Juist als de projecten complexer worden is het belangrijk medewerkers het vertrouwen en de ruimte te geven om eigen oplossingen te zoeken. Onze ervaring is dat mensen dan ook de verantwoordelijk nemen voor een proces. We zien medewerkers echt openbloeien.

Projecten van afdeling Dialyse

 • Operational Excellence
  Destination

  Thuisdialyse: dialyseren in de eigen huiselijke omgeving

  Passengers Afdeling Dialyse

  Journey

  In de toekomst zullen steeds meer dialysebehandelingen bij de patiënten thuis gaan plaatsvinden. Het voorbereidingstraject verliep niet optimaal waardoor instroom en doorstroom stagneerden. Door het project is de doorlooptijd verkort en starten patiënten tijdig met dialyseren in de voor hun vertrouwde thuisomgeving. Ook is de continuïteit verbeterd doordat in de beginperiode de thuisdialyses door de eerst verantwoordelijk verpleegkundige (= vast aanspreekpunt voor de patiënt) worden begeleid.

 • Operational Excellence
  Destination

  Dialyse: individuele shuntrapportage

  Passengers Afdeling Dialyse

  Journey

  Bij dialyseren is het noodzakelijk om een goede toegang te hebben tot de bloedbaan. Elke shunt is ‘uniek’ en er zijn individuele richtlijnen die van belang zijn bij het aanprikken. Inmiddels hebben alle dialysepatiënten met een shunt een handleiding-op-maat bestaande uit een tekening en een foto van de shunt. Deze gegevens zijn gedocumenteerd in het patiëntendossier en geeft de verpleegkundige houvast bij het aanprikken van de shunt.

 • Operational Excellence
  Destination

  Eerst verantwoordelijk verpleegkundige: elke dialysepatiënt heeft een verpleegkundige als 1e aanspreekpunt

  Passengers Afdeling Dialyse

  Journey

  Elke dialysepatiënt heeft een verpleegkundige als 1e aanspreekpunt. Deze rol werd voorheen op verschillende manieren ingevuld. Het gezamenlijk doorlopen van het proces heeft geleid tot het opstellen van een éénduidige taakomschrijving en meer afstemming tussen de dagen waarop de patiënt dialyseert en het dienstrooster van de verpleegkundige.

Bianca Wauben Stafmedewerker Kwaliteit en Veiligheid

Je probeert het proces te optimaliseren daar waar dat mogelijk is, en in dit geval heeft dat ook geleid tot meer tijd voor indirecte patiëntgerelateerde werkzaamheden.

Sluit de enquête