Spoedeisende Hulp

In januari 2019 wordt de volledig vernieuwde Spoedeisende Hulp (SEH) in gebruik genomen, maar voor het zo ver is moet er nog heel wat stof neerdalen. De SEH is een complexe afdeling, waar iedere patiënt door dezelfde poort binnenkomt, ongeacht de zeer uiteenlopende hulpvraag. Of je nu met een hamer op je vingers hebt geslagen of plotse complicaties ondervindt na een chemokuur. Bovendien werd deze poort gedeeld met de huisartsenpost, wat soms tot onbegrip en verwarring leidde bij de patiënt. 

 

Spoedeisende Hulp

Project verbouwing en realisatie acute cluster

In aanloop van de verbouwing van de Spoedeisende Hulp werd een volwaardig Operational Excellence project doorlopen in 2012 en 2013. Tijdens dit project werd zeer grondig naar het acute cluster (SEH/HAP/AOA) gekeken, zowel vanuit het perspectief van de medewerkers als dat van de patiënt.  Wat zijn de looproutes? Waar ligt het magazijn? Hoe slagvaardig zijn we? Hoe wordt onze SEH ervaren? Hoe communiceren we? Welke zorgpaden zijn er? Wat betekent dit alles voor de patiënt?

Na afronding van het project lagen er enerzijds concrete, tastbare uitgangspunten om de nieuwe afdeling te ontwerpen. Anderzijds bleven er ook heel wat vervolg-punten over die van belang zijn voor de werking van de afdeling, maar niet zijn op te lossen door de verbouwing.

Length of Stay

Het Length of Stay project dat in 2017 is gestart richt zich op de totale verblijfsduur van de patient op de SEH, met als doel de tijd tussen aanmelding en vertrek zo kort en efficiënt mogelijk te maken. De meeste patiënten verlaten namelijk binnen 3 à 4 uur de afdeling, maar het komt ook wel eens voor dat het bijna 8 uur duurt voordat de patiënt is opgenomen in het ziekenhuis.

Om te ontdekken welke factoren hierbij meespelen is gekeken naar de knelpunten binnen de 3 hoofdstromen: instroom (verwijzing door huisarts, verpleeghuis, ambulance of zelf komen), doorstroom (diagnostische fase) en uitstroom (naar huis of opname). Hiervoor analyseren we een grote hoeveelheid data van de afgelopen 10 jaar. Deze gegevens bekijken we op een nieuwe, grondiger manier dan voorheen. We ontdekken hierin nu patronen die ons helpen de factoren steeds scherper te definiëren 

Het is verleidelijk te snel in oplossingen te denken. Maar juist door er op een lean manier naar te kijken, leggen we de vinger op de juiste plek. Dat is een verschil met vroeger, waarbij een snelle interventie vaak niet tot de gewenste verandering leidde.

Allereerst hebben we gekeken welke vakgroepen er gebruik maken van de SEH en hieruit is een top 6 samengesteld. Deze top 6 vertegenwoordigd ruim 90% van het totale aantal bezoeken van patienten op de SEH. Vanuit die top 6 zijn drie vakgroepen geselecteerd die wat betreft het doorlopen van het proces op de SEH vergelijkbaar zijn. We analyseren hierbij de knelpunten binnen de 3 hoofdkaders: instroom, doorstroom en uitstroom van de patiënten. Hierbij proberen we de verspilling uit de processen te halen en deze effectiever en efficiënter op elkaar aan te laten sluiten.

Heden en toekomst

Vanuit het Length of Stay project ontstaan er ook tal van interessante deelprojecten. Maar het is tegelijkertijd zo dat projecten soms moeilijk van de grond komen omdat ze lastig zijn in te passen in de reguliere werking van de SEH. Zeker nu door de grote verbouwing de afdeling bijna letterlijk op zijn kop staat. Naar verwachting kan het team na de afronding van de verbouwing met hernieuwde energie projecten opstarten.

Projecten van Spoedeisende Hulp

 • Operational Excellence
  Destination

  Proces en ontwerp nieuwe lay-out Spoed Eisende Hulp

  Passengers Projectleider Elske Heeren ondersteund met medewerkers van de SEH/HAP en AOA

  Directions 2012-2013

  Journey

  Doel was om zowel vanuit het perspectief van de patiënt alsmede vanuit dat van de verschillende medewerkers van de SEH te komen tot een ontwerp van een layout van de afdeling. Dit in het kader van verbouwing van de afdeling SEH en het realiseren van een acuut cluster op nivo 0.

 • Operational Excellence
  Destination

  Reductie van length of stay (LOS) voor patiënten op de SEH

  Passengers Betrokken bij dit project zijn de afdeling SEH en de vakgroepen Interne geneeskunde, Neurologie en Longziekte

  Directions Gestart in 2017|Afronding volgens planning in 2018

  Journey

  Detecteren van en oplossingen vinden van knelpunten binnen het huidige proces waardoor de huidige LOS van patiënten op de SEH gereduceerd wordt.

Myron Braun SEH-verpleegkundige/Lean practitioner

Het werken volgens de lean methodiek heeft ons laten zien dat wanneer je dingen goed onderzoekt, de impact van de interventie meer kracht heeft en dus meer duurzaam is.

Sluit de enquête